Poniedziałek-Piątek 09:00-21:00
Centrum stomatologii Poznań - Askodent

POZNAŃSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII

Polityka prywatności

Mam zaszczyt pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Spółkach Askodent. Mogą Państwo skontaktować się ze mną we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Askodent, w tym jeżeli będą chcieli Państwo skorzystać z jednego z przysługujących Państwu praw.

Marta Kopacz

Inspektor Ochrony Danych

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest jeden z poniższych podmiotów:

 • Askodent S.C. z siedzibą przy ul. Sieradzka 8b, 60-163 Poznań,
 • Gabinet Stomatologiczny Andrzej i Kaja Szwarczyńscy S.C. z siedzibą przy ul. Sieradzka 8b, 60-163 Poznań,
 • Gabinet Stomatologiczny Andrzej Szwarczyński Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Towarowa 37/205, 6-896 Poznań dalej jako Askodent.

Askodent, każdorazowo przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych, identyfikują cel, podstawę prawną do ich przetwarzania czy określa okres retencji danych. Każdorazowo dołożymy wszelkich starań, by te oraz wszystkie inne wymagane artykułem 13 i 14 RODO informacje zostały Państwu przekazane przed pobraniem Państwa danych osobowych w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jakimi sprawami zajmuje się Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony w Akodent na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie lub RODO. Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji, w której został wyznaczony. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w ich  przetwarzaniu. Do IOD mogą się więc Państwo zwrócić np. jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

Prawa te w zakresie i z ograniczeniami wskazanymi w RODO dotyczą w szczególności:

1) prawa dostępu do danych osobowych,

2) prawa do ich sprostowania,

3) prawa do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

4) prawa do ograniczenia przetwarzania,

5) prawa do przenoszenia danych osobowych,

6) prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,

7) prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,

8) prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznają Państwo, że doszło do naruszenia Państwa praw lub wolności.

Jaki jest tryb procedowania Państwa wniosku?

Wniosek może być złożony za pośrednictwem recepcji w dowolnej lokalizacji lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie i odpowiedzi udzielimy nie później niż miesiąc po złożeniu wniosku. Jeżeli weryfikacja możliwości uczynienia zadość Państwa żądaniu będzie trwała dłużej niż miesiąc, o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków. Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Inspektor Ochrony Danych skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie, jeżeli będzie to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest oczywiście nieuzasadnione lub często powtarzane, Askodent może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

Elektronicznie na adres e-mail: iod@askodent.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Sieradzkiej 8 B, 60-163 Poznań.

Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych?

W trosce o bezpieczeństwo, poszanowanie i respektowanie Państwa praw w Askodent dane osobowe są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty dla podmiotów danych,
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych,
 4. prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Odbiorcy danych?

W ramach realizowanych czynności przetwarzania państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do naszych zaufanych partnerów. Odbiorcami państwa danych osobowych mogą być między innymi:

 • dostawcy systemów i usług IT, z którymi współpracuje Administrator,
 • zewnętrzne kancelarie prawne,
 • kurierzy,
 • firmy audytorskie i doradcze
 • Banki i instytucje finansowe
 • upoważnione podmioty na udokumentowany wniosek, to jest dla przykładu: Sąd, Policja, ZUS.